தீபம்

இருளில் இருந்து ஒளிக்கு வருவேதே வாழ்வின் நியதி. பிறக்கும் போது தாயின் இருட்டு கருப்பையில் இருந்து உலகினுள் வருகிறோம். பின்னர் ஞான ஒளியை துலங்க செய்ய பாடுபடுகிறோம்…… ஒளி என்பது இன்பத்தின் பொருள். வளர்ச்சியை நோக்கி விடியல்கள் விரியட்டும் !

final

சில மாதங்களுக்கு முன் எதேச்சியாக எடுத்த படம். இந்த நாளில் பதிவிடுவதில் மகிழ்ச்சி 🙂   இந்த தளம் தொடங்கி ஆண்டு ஒன்று சென்று விட்டது.  ஒளிகளில் இன்னும் இன்னும் வண்ணம் படைக்க, படம் பிடிக்க தான் ஆசை.